BSc záróvizsgák

 

  

 

 

 

Záróvizsga tartalma: két részből áll: a szakdolgozat védéséből és egy szakmai vizsgából. A vizsga átlagosan bő fél óra hosszat tart felkészüléssel.

 

Szakmai vizsga tartalma:  A szakmai vizsga tematikája az alapszak fizika törzsanyagának témaköreit tartalmazza. E témaköröket a szak tantervének a szakirányválasztástól függetlenül mindenki számára kötelező fizika tantárgyai dolgozzák fel.

 

Záróvizsga időpontok és helyszínek: A záróvizsgákra az ELTE Északi Tömbjében (1117 Bp., Pázmány P. stny. 1/A.) az alábbi táblázatoknak megfelelően kerül sor három vizsgabizottságban. A záróvizsgára jelentkezett hallgatók beosztását a Tanulmányi Osztály végzi el.

 

 elnök: Csabai István, egyetemi tanár
 tagok: Horváth Ákos, egyetemi docens
  Palla Gergely, tudományos főmunkatárs
  Pollner Péter, tudományos főmunkatárs
 idő, hely:
 

 

 

 

 

 

 

 

 elnök:
 Papp Gábor, egyetemi tanár
 tagok:
 Derényi Imre, egyetemi tanár
  Szöllősi Gergely, adjunktus
  Vincze Miklós, tudományos főmunkatárs
 idő, hely:
 

 

 

 elnök:
 Meszéna Géza, egyetemi tanár
 tagok:
 Jakovác Antal, egyetemi tanár
  Cynolter Gábor, tudományos főmunkatárs
 idő, hely:
 

 

 

 tartalék tagok:

 

  Sinkovics Annamária, tudományos főmunkatárs
  Szép Zsolt, tudományos főmunkatárs

 

Fizika BSc záróvizsga tételek

 

1. A klasszikus mechanika alapjai

Kinematikai alapfogalmak, mozgás leírása különböző koordinátarendszerekben. Newton-törvények, mozgásegyenlet, tehetetlen és súlyos tömeg. Gyorsuló koordinátarendszerek (jelenségek a forgó Földön). Munka tétel. Pontrendszerek. Merev testek: egyensúly feltétele, tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk. Galilei-, Lorentz-transzformáció, relativisztikus kinematika, relativisztikus dinamika. Energia, impulzus és impulzusmomentum megmaradási tételek tömegpontra és pontrendszerre. Négyesimpulzus.


2. A klasszikus mechanika elvei

Virtuális munka elve, D'Alembert-elv, Hamilton-elv. Legkisebb hatás elve. Lagrange-féle elsőfajú és másodfajú mozgásegyenletek. Hamilton függvény, kanonikus egyenletek. Kanonikus transzformációk. Szimmetriák és megmaradási tételek.


3. Egzaktul megoldható fizikai problémák

Csillapított- és kényszerrezgések, csatolt rezgések, lineáris lánc. Kepler-probléma, bolygómozgás. Kvantummechanikai problémák: potenciálvölgy, oszcillátor, rotátor. Hidrogénatom. Klasszikus határesetek. Keltő és eltüntető operátorok.


4. Folytonos közegek mechanikája

Rugalmas és képlékeny alakváltozások, Hooke-törvény, speciális deformációk. A deformáció jellemzése, feszültség- és deformációs tenzor. Hullámterjedés deformálható testekben, Doppler effektus. Folyadékok tulajdonságai, hidrosztatika, felületi feszültség Laplace-törvények, felhajtóerő. Áramlások jellemzése, Bernoulli-egyenlet, tökéletes folyadék áramlása, Euler-egyenletek, viszkózus folyadék áramlása, örvények, turbulencia.


5. Fenomenologikus termodinamika

Termodinamikai állapotjelzők, hőtágulás, ideális gáz, kinetikus modell., Nyílt és zárt folyamatok, Carnot-folyamat. Főtételek. Termodinamikai potenciálok, fundamentális egyenlet. Van der Waals gázok. Fázisátalakulások jellemzői, típusai, Gibbs-féle fázisszabály, fázisdiagramok. Kémiai potenciál, fázisegyensúlyok.


6. Elektro- és magnetosztatika, áramkörök

Coulomb- és Gauss-törvény, szuperpozíció elve, stacionárius áram. Vezetők, szigetelők, dielektrikumok, kondenzátor, magnetosztatika. Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff törvények, Ohm-törvény.


7. Elektrodinamika

Lorentz-erő. Indukció. Maxwell-egyenletek. Elektromágneses tér energiája, impulzusa, impulzusmomentuma. Váltakozó áram. Rezgőkörök, transzformátor.


8. Hullámegyenlet és hullámjelenségek

Hullámegyenletek származtatása, megoldásai, rugalmas és elektromágneses hullámok. Hullámok vákuumban, dielektrikumban. Diszperzió, csoport és fázissebesség, Doppler-effektus. Retardált potenciálok. Hullámvezetők, üregrezonátorok, antennák. Dipólsugárzás, szórás szabad töltésen. Interferencia. Polarizáció, Fresnel-formulák, diffrakció, nemlineáris optika.


9. Geometriai optika és alkalmazásai

Eikonál. Fermat-elv, kapcsolat a klasszikus mechanikával. Paraxiális közelítés. Optikai, leképezési törvények, felbontóképesség. Optikai eszközök. Optikai jelenségek a természetben, kausztikák.


10. A kvantumelmélet alapvető kísérletei

Hőmérsékleti sugárzás, fotoeffektus, Compton-effektus. Rutherford-kísérlet, Millikan-kísérlet, atommodellek. Davisson-Germer-kísérlet, Stern-Gerlach-kísérlet, Einstein-de Haas-kísérlet, Zeeman effektus.


11. A kvantummechanika alapjai

A kvantummechanika matematikai háttere, kvantummechanikai reprezentációk, Schrödinger- és Heisenberg-kép. Határozatlansági reláció, szabad részecske hullámfüggvénye, szuperpozíció. Anyaghullámok, valószínűségi értelmezés, a fizikai állapot leírása. Fizikai mennyiségek operátorai, sajátfüggvények, sajátértékek. Schrödinger-egyenlet és szeparálása. Impulzusmomentum operátor, sajátértékei, sajátfüggvényei. Spin, Pauli-egyenlet. Korrespondancia elv. Ehrenfest-tétel.


12. Atom- és molekulaszerkezet

Kvantummechanikai közelítő módszerek. Atomi energiaszintek, emissziós-, abszorpciós spektrumok. A hidrogénatom spektruma, felhasadások, Lamb-féle eltolódás. Spektrumvonalak felhasadása külső térben: Stark- és Zeeman-effektusok. Szórás centrális térben, hatáskeresztmetszet. Kvantumátmenetek, alagútjelenség. Spektroszkópia. He-atom, Kétatomos molekulák, Pauli-elv. Periódusos rendszer, kémiai kötések kvantummechanikai alapjai.


13. A magfizika alapjai

Az izotóp térkép, atommagok tömege, mérete, kötési energiája. Energia és tömeg ekvivalencia, tömegdefektus. A cseppmodell és a félempirikus kötési formula. Maghasadás, magfúzió, radioaktivitás. Sugárzás és anyag kölcsönhatása. Radioaktív bomlások, magátalakulások. Elemi részecskék és alapvető kölcsönhatások. Kísérleti eszközök.


14. A termodinamika statisztikus alapozása

Mikrokanonikus, kanonikus, nagykanonikus sokaság. Mikroállapotok fogalma, Boltzmann-entrópia, egyszerű alkalmazások. Az egyensúly stabilitása, fluktuációk. Maxwell-féle sebességeloszlás.

 

15. Kvantumstatisztikák

Bose-Einstein-eloszlás, ideális Bose-gáz, klasszikus határeset, Bose-Einstein kondenzáció. Hőmérsékleti sugárzás, Stefan-Boltzmann törvény. Fononok. Fermi-Dirac-eloszlás, Ideális Fermi-gáz, klasszikus határeset. Elektronfajhő.


16. Mágneses rendszerek

Mágnesség statisztikus elmélete: Ising modell. Atomi paramágnesség, atomi diamágnesség, Pauli szuszceptibilitás, Landau diamágnesség. Ferro-, antiferro-, ferrimágneses anyagok, ferromágneses domének, hiszterézis. Curie-Weiss-törvény. Speciális anyagok: spinüveg, mágneses ellenállás, szupravezetés.


17. Kristályos anyagok fizikája

Szimmetriák, pontcsoportok, Bravais-rácsok. Diffrakció, kinematikus elmélet. Elektron- és röntgendiffrakció sajátosságai. Elektronoptika, elektronmikroszkóp. Rácsrezgések termikus hatásai. Bloch-tétel, adiabatikus szétcsatolás. Sávszerkezet.


18. Nemegyensúlyi folyamatok leírása

Irreverzibilis folyamatok. Master egyenlet, részletes egyensúly. Ingadozási jelenségek: Brown- mozgás, diffúzió, Langevin-egyenlet, Brown-mozgás potenciálban, Drude-modell. Vezetési jelenségek.


19. Az asztrofizika alapjai

Az ősrobbanás elmélet alapvető feltevései, a Hubble-törvény, Friedmann-egyenletek szemléletes értelme. Galaxisok kialakulása, morfológiája. A HR diagram és a csillagfejlődés szemléletes képe, csillagok energiatermelése. Kompakt objektumok: fehér törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak. Megfigyelés alapjai: luminozitás, magnitúdó, vöröseltolódás.

 

>>> Tételsor letöltése <<<